A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Tucidide : Thomas Stearns Eliot : Tom Stoppard : Henry David Thoreau : Terry Hayes : Publio Cornelio Tacito : Timmy Turner : Thomas Bernhard : Ossimoro Tossico : Tennessee Williams : Tatanga Mani : Paul-Jean Toulet : Tommaso Giordani : Taras Mithrandir : Thomas Mann : Mark Twain : Palmiro Togliatti : Constantino Manuel Torres : Andrej Tarkovskij : August Strindberg : Nadia Terranova : Tan Taigi : Tim Dowling : Jethro Tull : Pier Vittorio Tondelli : The Mentor : Tomas Tranströmer : Truman Capote : Thomas Wyatt : Eckhart Tolle : Ted Mosby : Thomas Browne : Thomas Hobbes : Georg Trakl : Takarai Kikaku : Roberto Tresin : Tito Livio : Thomas Carlyle : Walter Tevis : Tomas Rücker : Niccolò Tommaseo : Tinto Brass : Kurt Tucholsky : Neil deGrasse Tyson : Frank Tong : Giuseppe Tortora : Ghiorgos Thèmelis : Marco Terenzio Varrone : Richard Tawney : Joseph A. Tainter : Thomas Wolfe : Torquato Tasso : Tzvetan Todorov : Thomas Henry Huxley : Rabindranath Tagore : Henri Michaux : Marco Tullio Cicerone : Thiago De Mello : Theodore Francis Powys : Todd McFarlane : Tommaso Landolfi : Thomas Ligotti : Jim Thompson : Thomas Szasz : Tommy Douglas : Kyoshi Takahama : Kevin Tucker : Gustave Thibon : Ivan Sergeevič Turgenev : Charles-Maurice de Talleyrand : Tazaki Tsukuru : Massimo Troisi : Theodor W. Adorno : Marco Teruggi : Lao Tzu : Thomas Samuel Kuhn : Béla Tarr : Mao Tse Tung : Emanuele Trevi : Samuel Taylor Coleridge : Antonio Tabucchi : Nassim Nicholas Taleb : Toni Morrison : Iginio Ugo Tarchetti : Barbara Torelli : Tristan Tzara : Tarek : Trilussa : James Taylor : Thomas Sankara : Alfred Tennyson : Renata Turco : Alessandro Tozzo : Thomas Merton : Thornton Wilder : Hunter Stockton Thompson : Toulouse Lautrec : Thomas Campbell : Tiziano Terzani : Tommaso Moro : François Truffaut : Thomas Hardy : Thurgood Marshall : Sara Teasdale : Tiziano Scarpa : Lev Nikolàevič Tolstòj : Yorgos Thèmelis : Tito Lucrezio Caro : Tristan Corbière : Thomas Narcejac : William T. Vollmann