A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Thornton Wilder : Thomas Wyatt : Torquato Tasso : Tristan Corbière : Marco Tullio Cicerone : Tommaso Giordani : Henry David Thoreau : Samuel Taylor Coleridge : Thomas Szasz : Tan Taigi : Renata Turco : Giuseppe Tortora : William T. Vollmann : Tinto Brass : Lev Nikolàevič Tolstòj : Kyoshi Takahama : Thurgood Marshall : Massimo Troisi : Ivan Sergeevič Turgenev : Tommaso Landolfi : Tucidide : Theodore Francis Powys : Barbara Torelli : August Strindberg : Tito Lucrezio Caro : William Makepeace Thackeray : Thomas Carlyle : Nadia Terranova : Charles-Maurice de Talleyrand : James Taylor : Richard Tawney : Tommy Douglas : Constantino Manuel Torres : Kurt Tucholsky : Jethro Tull : Publio Cornelio Tacito : Rabindranath Tagore : Toni Morrison : Thomas Stearns Eliot : Thomas Browne : Truman Capote : Marco Terenzio Varrone : Iginio Ugo Tarchetti : Marco Teruggi : Emanuele Trevi : Terry Hayes : Thomas Narcejac : Thomas Sankara : Frank Tong : Thomas Hardy : Tazaki Tsukuru : Eckhart Tolle : Kevin Tucker : Tito Livio : Pier Vittorio Tondelli : Tomas Rücker : Thomas Henry Huxley : Gustave Thibon : Walter Tevis : Niccolò Tommaseo : Tzvetan Todorov : Alessandro Tozzo : Thomas Wolfe : Thomas Campbell : Tennessee Williams : Georg Trakl : Alfred Tennyson : Tiziano Scarpa : Nassim Nicholas Taleb : Jim Thompson : Lao Tzu : Tatanga Mani : Andrej Tarkovskij : Ted Mosby : Toulouse Lautrec : Thiago De Mello : Tomas Tranströmer : Mark Twain : Hunter Stockton Thompson : Palmiro Togliatti : Timmy Turner : Henri Michaux : Yorgos Thèmelis : Tino Di Cicco : Tarek : Thomas Mann : Taras Mithrandir : Antonio Tabucchi : Theodor W. Adorno : Thomas Ligotti : Tristan Tzara : Thomas Bernhard : Tim Dowling : Neil deGrasse Tyson : Tommaso Moro : Joseph A. Tainter : Ghiorgos Thèmelis : Ossimoro Tossico : The Mentor : Takarai Kikaku : Béla Tarr : Tom Stoppard : Thomas Hobbes : Thomas Samuel Kuhn : Tiziano Terzani : Todd McFarlane : Paul-Jean Toulet : Roberto Tresin : Mao Tse Tung : François Truffaut : Thomas Merton : Sara Teasdale : Trilussa