A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Luciano Dalla Torre : Tarek : Alexis de Tocqueville : The Mentor : Tom Stoppard : Tullio de Mauro : Tinto Brass : Filippo Tommaso Marinetti : Stacia Tauscher : Thomas Carlyle : Eckhart Tolle : Palmiro Togliatti : Todd McFarlane : Charles-Maurice de Talleyrand : Pier Vittorio Tondelli : Tiziano Scarpa : Alessandro Tozzo : Dylan Thomas : Thomas Wyatt : Mark Twain : Toni Morrison : Tomas Rücker : Frank Tong : Lev Nikolàevič Tolstòj : Margaret Thatcher : Thomas Hardy : Kyoshi Takahama : Marco Terenzio Varrone : Thomas Szasz : Tim Dowling : Timmy Turner : Thomas Hobbes : Tom Shadyac : Pierre Teilhard de Chardin : Tiresia di Tebe : Tan Taigi : Hunter Stockton Thompson : Samuel Taylor Coleridge : Lao Tzu : Thomas Narcejac : Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Publio Cornelio Tacito : Tennessee Williams : Marco Tullio Cicerone : Yamamoto Tsunetomo : Neil deGrasse Tyson : Angela Terzani : Henri Michaux : William T. Vollmann : Thornton Wilder : Kevin Tucker : William Makepeace Thackeray : Trilussa : Yorgos Thèmelis : Theodore Francis Powys : Thurgood Marshall : Joseph A. Tainter : Henry David Thoreau : Thomas Sankara : Antonio Tabucchi : Domenico Tocchetto : Chuang Tzu : Nadia Terranova : Georg Trakl : Niccolò Tommaseo : Constantino Manuel Torres : Andrej Tarkovskij : Thomas Henry Huxley : Thomas Mann : Massimo Troisi : Ghiorgos Thèmelis : Tzvetan Todorov : Truman Capote : Jethro Tull : Tommaso Giordani : Walter Tevis : Thomas Merton : Thich Nhat Hanh : Ermete Trimegisto : Tomas Tranströmer : Thomas Bernhard : Thomas Stearns Eliot : Torquato Tasso : Giuseppe Tortora : Taiye Selasi : William Temple Hornaday : August Strindberg : Terry Hayes : François Truffaut : Susanna Tamaro : Thomas Samuel Kuhn : Thomas Browne : Tazaki Tsukuru : Theodore Roszak : Tupac Shakur : Alfred Tennyson : Béla Tarr : Tony Kospan : Iginio Ugo Tarchetti : Mao Tse Tung : Thomas Wolfe : Tino Di Cicco : Tito Lucrezio Caro : Gustave Thibon : Tiziano Terzani : Thomas Ligotti : Sara Teasdale : Barbara Torelli : Richard Tawney : Taras Mithrandir : Kurt Tucholsky : Tatanga Mani : Tristan Corbière : Takarai Kikaku : Ted Mosby : Tommy Douglas : Tristan Tzara : Ossimoro Tossico : Emanuele Trevi : Paul-Jean Toulet : Tasha Tudor : Jim Thompson : Roberto Tresin : Tito Livio : David Maria Turoldo : Ivan Sergeevič Turgenev : James Taylor : Federigo Tozzi : Tommaso Moro : Marco Teruggi : Pedro Mario Alles Tamen : Tucidide : Nassim Nicholas Taleb : Theodor W. Adorno : Thomas Campbell : Meri Teglia : Tommaso Landolfi : Thiago De Mello : Renata Turco : Rabindranath Tagore : Toulouse Lautrec