A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
David Maria Turoldo : Filippo Tommaso Marinetti : Thomas Sankara : Nassim Nicholas Taleb : Takarai Kikaku : Thomas Carlyle : Kyoshi Takahama : Tom Shadyac : Thomas Narcejac : Tan Taigi : Tiresia di Tebe : Tino Di Cicco : Alexis de Tocqueville : Tiziano Terzani : William T. Vollmann : Tennessee Williams : Meri Teglia : Andrej Tarkovskij : Chuang Tzu : Tristan Tzara : Timmy Turner : Tomas Rücker : Federigo Tozzi : Theodore Francis Powys : Roberto Tresin : Tim Dowling : Thurgood Marshall : Rabindranath Tagore : Todd McFarlane : Taras Mithrandir : Lev Nikolàevič Tolstòj : Mao Tse Tung : William Makepeace Thackeray : Tito Lucrezio Caro : Tomas Tranströmer : Tazaki Tsukuru : Henry David Thoreau : Tucidide : Kevin Tucker : Tarek : Tatanga Mani : Tiziano Scarpa : Thomas Stearns Eliot : Luciano Dalla Torre : Torquato Tasso : Ermete Trimegisto : Terry Hayes : Tito Livio : Ghiorgos Thèmelis : Ivan Sergeevič Turgenev : Pier Vittorio Tondelli : Iginio Ugo Tarchetti : Tupac Shakur : Nadia Terranova : Tommaso Landolfi : Thomas Szasz : Emanuele Trevi : Toulouse Lautrec : Publio Cornelio Tacito : Dylan Thomas : Yorgos Thèmelis : August Strindberg : James Taylor : Alessandro Tozzo : Palmiro Togliatti : Antonio Tabucchi : François Truffaut : Thomas Merton : Marco Terenzio Varrone : Thomas Samuel Kuhn : Mark Twain : Constantino Manuel Torres : Tommaso Giordani : Tommy Douglas : Thomas Bernhard : Angela Terzani : Charles-Maurice de Talleyrand : Thomas Wolfe : Gustave Thibon : Barbara Torelli : Paul-Jean Toulet : Béla Tarr : Trilussa : Margaret Thatcher : Marco Teruggi : Ted Mosby : Tullio de Mauro : Theodor W. Adorno : Tzvetan Todorov : Frank Tong : Henri Michaux : Thiago De Mello : Giuseppe Tortora : Samuel Taylor Coleridge : Tommaso Moro : Niccolò Tommaseo : Lao Tzu : Ossimoro Tossico : Ernst Theodor Amadeus Hoffmann : Thomas Ligotti : Alfred Tennyson : Eckhart Tolle : Walter Tevis : Kurt Tucholsky : Thomas Hardy : Sara Teasdale : Hunter Stockton Thompson : Tinto Brass : Marco Tullio Cicerone : Renata Turco : Thomas Henry Huxley : Domenico Tocchetto : Joseph A. Tainter : Truman Capote : Neil deGrasse Tyson : Thomas Wyatt : Jim Thompson : Yamamoto Tsunetomo : Thomas Hobbes : Georg Trakl : Jethro Tull : Tom Stoppard : Tristan Corbière : Toni Morrison : Richard Tawney : Thomas Mann : The Mentor : Massimo Troisi : Taiye Selasi : Thomas Campbell : Thich Nhat Hanh : Thornton Wilder : Thomas Browne