A     B     C     D     E     F     G     H     I     J     K     L     M     
     N     O     P     Q     R     S     T     U     V     W     X     Y     Z     
Tiziano Scarpa : Pier Vittorio Tondelli : Takarai Kikaku : Antonio Tabucchi : Tarek : Trilussa : Thomas Merton : Mao Tse Tung : Tito Livio : Lao Tzu : Constantino Manuel Torres : Rabindranath Tagore : Béla Tarr : Neil deGrasse Tyson : Tomas Tranströmer : Walter Tevis : Samuel Taylor Coleridge : Alessandro Tozzo : Thomas Samuel Kuhn : Tiziano Terzani : August Strindberg : Richard Tawney : Toni Morrison : Giuseppe Tortora : Marco Teruggi : Thomas Hardy : Renata Turco : James Taylor : Marco Terenzio Varrone : Ghiorgos Thèmelis : Paul-Jean Toulet : Thomas Narcejac : Frank Tong : Kyoshi Takahama : Thornton Wilder : Thomas Henry Huxley : Tinto Brass : Tucidide : Yorgos Thèmelis : Tito Lucrezio Caro : Charles-Maurice de Talleyrand : Gustave Thibon : Tim Dowling : Andrej Tarkovskij : Ted Mosby : Tristan Corbière : The Mentor : Georg Trakl : Torquato Tasso : Tino Di Cicco : Tomas Rücker : Thomas Carlyle : Alfred Tennyson : Tristan Tzara : Joseph A. Tainter : Tazaki Tsukuru : Thomas Campbell : Tennessee Williams : Kevin Tucker : Thurgood Marshall : Taras Mithrandir : Thomas Wolfe : Thomas Browne : Ossimoro Tossico : Tommaso Landolfi : Jim Thompson : Timmy Turner : Toulouse Lautrec : Henry David Thoreau : Hunter Stockton Thompson : Todd McFarlane : Barbara Torelli : Niccolò Tommaseo : Lev Nikolàevič Tolstòj : Thomas Ligotti : Iginio Ugo Tarchetti : Tommaso Giordani : Theodor W. Adorno : Thomas Bernhard : Tzvetan Todorov : William Makepeace Thackeray : Palmiro Togliatti : William T. Vollmann : Nassim Nicholas Taleb : Thomas Stearns Eliot : Thomas Szasz : Massimo Troisi : Ivan Sergeevič Turgenev : Emanuele Trevi : Roberto Tresin : Kurt Tucholsky : Eckhart Tolle : Tan Taigi : Jethro Tull : Truman Capote : Thomas Hobbes : Henri Michaux : Marco Tullio Cicerone : Tatanga Mani : Thomas Wyatt : Sara Teasdale : Tom Stoppard : Mark Twain : Tommy Douglas : Tommaso Moro : Theodore Francis Powys : Terry Hayes : Publio Cornelio Tacito : Nadia Terranova : François Truffaut : Thiago De Mello : Thomas Sankara : Thomas Mann